Careers

Thank you very much for visiting our Careers page. 

The Institute of Public Administration is Ireland’s Public Service Development Agency. Our mission is to promote and develop excellence in public management through training, consultancy, education, research and publishing. Our headquarters and state-of-the-art training centre are located at Lansdowne Road, Dublin.

The Institute provides a flexible, dynamic and challenging working environment and is an equal opportunities employer.

We are currently looking for:

Panel of Associates with the Institute of Public Administration

The mission of the Institute of Public Administration (IPA) is to advance the understanding, standard and practice of Public Administration and Public Policy. We provide a unique mix of accredited education and training programmes, research, publishing, consultancy and advisory services. We now wish to create a panel of associates to deliver services on a part-time basis for once-off or regular training, lecturing or consultancy projects under the Institute’s framework agreement. The Institute is particularly interested in associates with knowledge and skills in the following areas:

 • Public Policy and Public Management                
 • Leadership
 • State and Corporate Governance
 • Management
 • Politics
 • Supervisory Skills
 • Law
 • Personal Effectiveness
 • Public Sector Financial Management
 • Customer Care
 • Financial and Management Accounting
 • Marketing
 • Auditing & Assurance
 • IT Management
 • Strategic HRM
 • Data Protection
 • Performance Management
 • IT
 • Governance
 • Mediation, Conciliation and Arbitration
 • Cyber Security

 

Further information and application forms must be requested from Liza Digan, ldigan@ipa.ie. If you wish to be considered for this panel please submit the application form, CV and a short covering letter specifying the expert area(s) that most interest you and outlining why you wish to be considered for the panel to: ldigan@ipa.ie

The closing date for receipt of applications is 30th June 2017.

Painéal Comhpháirtithe leis an bhForas Riaracháin

Is é misean an Fhorais Riaracháin (IPA) tuiscint ar an Riarachán Poiblí agus ar an mBeartas Poiblí, a gcaighdeán agus a gcleachtas a chur chun cinn. Cuirimid meascán fíor-speisialta de chláir oideachais agus oiliúna chreidiúnaithe ar fáil, mar aon le seirbhísí taighde, foilsitheoireachta, comhairleoireachta agus seirbhísí comhairleacha. Ba mhaith linn painéal comhpháirithe a bhunú anois a chuirfidh na seirbhísí seo a leanas ar fáil go páirt-aimseartha ar bhonn aon-uaire nó ar bhonn rialta, faoi chomhaontú creata an Fhorais: oiliúint, tionscadail léachtóireachta nó tionscadail chomhairleoireachta. Tá spéis ar leith ag an bhForas i gcomhpháirtithe ag a bhfuil eolas agus scileanna sna réimsí seo a leanas:

 • Beartas Poiblí agus Bainistíocht Phoiblí 
 • Ceannaireacht
 • Rialachas Stáit agus Rialachas Corparáide        
 • Bainistíocht
 • Polaitíocht                                            
 • Scileanna Feitheoireachta
 • Dlí       
 • Éifeachtacht Phearsanta
 • Bainistíocht Airgeadais na hEarnála Poiblí       
 • Cúram Custaiméara
 • Cuntasaíocht Airgeadais agus Bainistíochta      
 • Margaíocht
 • Iniúchóireacht & Árachas  
 • Bainistíocht TF
 • Bainistíocht Straitéiseach AD  
 • Cosaint Sonraí
 • Bainistíocht Feidhmíochta 
 • TF
 • Rialachas 
 • Idirghabháil, Comhréiteach agus Eadráin
 • Cibearshlándáil                                                              

Ba chóir tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais a lorg ó LizaDigan, ldigan@ipa.ie. Más mian leat go bhféachfar ort maidir leis an bpainéal seo cuir isteach an fhoirm iarratais, CV agus litir ghairid chumhdaigh ina sonraítear an sainréimse/ na sainréimsí is mó a bhfuil suim agat iontu, agus mínigh cén fáth ba mhaith leat a bheith ar an bpainéal. Seol chuig: ldigan@ipa.ie

Is é an 30 Meitheamh 2017 an dáta deiridh chun iarratais a fháil.

Mailing List

Do you wish to join our mailing list?

Email